El ciment de calç natural presenta una reducció del 50% d’emissions de CO₂ en comparació amb el ciment pòrtland, així com una major durabilitat i estabilitat química, especialment prop del mar. No obstant, l’enduriment és molt lent (3 mesos) i la seva tensió de ruptura està al voltant dels 6N/mm², molt per sota de la del HA. A més, es tracta d’un material corrosiu i per tant no es pot armar amb acer convencional.

En aquest cas, es tracta d’una edificació molt lleugera, que transmet unes càrregues inferiors a 0,8N/mm², i en la qual es preveu utilitzar la roca procedent de la pròpia excavació com a àrid estructural, la qual cosa impedeix qualsevol tipus d’armat. A més, les Ordenances de Policia i Bon Govern del Consell de Formentera obliguen a paralitzar les obres de maig a setembre per no causar molèsties al turisme, així que el període de 90 dies d’enduriment està garantit.

La dosificació final de calç dependrà de la qualitat de la pedra extreta.

S’ha realitzat un assaig de formigó de calç tipus NHL-5 amb àrid reciclat, per caracteritzar la seva resistència i analitzar l’efecte dels sulfats del guix.

Descarregar documents:
ASTM CAL C1707
CANTIDAD HORMIGON CAL
ENSAYO CAL 90 DIAS
ENSAYO CAL QUIMICO
UNE-EN 459-1