01E_MAQUETA_E1_1

Posidònia

La utilització de la posidònia en obres d’edificació s’ha de fer amb les màximes precaucions, i el seu ús s’ha de limitar exclusivament a les zones en què el volum acumulat a la sorra de les platges excedeixi la quantitat necessària per mantenir l’equilibri de l’ecosistema dunar costaner. L’extracció s’ha de fer sempre per part dels organismes estatals o autonòmics que gestionen aquest patrimoni, i ha de complir els protocols i legislació vigent, i mai per part de particulars o empreses privades. A la platja, una pala de càrrega controlada pels tècnics de Medi Ambient del Consell de Formentera subministrarà el material necessari als camions que transportaran la posidònia a granel fins al solar de les obres.

Per a aquest projecte, es compliran tots els protocols per evitar l’impacte ambiental de la recollida de la posidònia de les platges, tal com s’indica en l’autorització corresponent per part de la consellera de Medi Ambient, Indústria i Energia, i que s’emmarca en el programa de gestió de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Insular de Formentera, segons els documents “Autorització per a la utilització de restes de Posidònia Oceànica i palets com a material de construcció” amb data de 10 de novembre de 2010, i “Informe relatiu a la gestió de la Posidònia oceànica a les platges de Formentera “, amb data del 13 d’agost de 2012, els quals s’adjunten a continuació.

Pel que fa al procés de construcció de l’aïllament de posidònia, es realitzarà segons les següents indicacions:

1. La posidònia no requereix tractament artificial, ja que la sal del mar actua com a conservant i biocida.

2. La posidònia s’assecarà durant els mesos de juliol–agost de 2014, aprofitant el període d’inactivitat que dictaminen les Ordenances de Policia i Bon Govern de Formentera, i requereix estendre el material per capes fines de gruix comprès entre 5 i 10mm, exposades al sol durant un dia complet. Una vegada assecat, s’emmagatzemarà en un lloc sec, protegit de la pluja i la humitat fins que s’hagi d’utilitzar.

3. Per iniciar el procés de col·locació, ha d’estar acabat el forjat superior de les cobertes, inclosa la col·locació dels palets d’obra reutilitzats en posició invertida cap per amunt per rebre la posidònia. Aquests palets es col·loquen sobre el formigó alleugerit de formació de pendents el qual disposa d’una làmina impermeable de polietilè situada a la seva cara inferior.

4. La posidònia es pujarà a la coberta dels edificis i es distribuirà entre els 500m ² de coberta. Es compactarà a l’interior dels palets d’obra reutilitzats amb mitjans manuals, i assolirà una densitat mínima de 300kg/m².

5. Durant l’execució de la coberta, en finalitzar la jornada laboral, la zona compactada es taparà amb plàstics (polietilè), per prevenir la problemàtica de la rosada, el vent i les pluges.

6. Una vegada acabada la compactació i l’assecat, es col·locaran taulells de fusta OSB-III. Els taulells es clavaran als travessers dels palets mitjançant perns galvanitzats. Sobre la superfície horitzontal dels taulells, es col·locarà una capa geotèxtil, per protegir la làmina impermeable d’EPDM, fixada exclusivament als laterals, i encolada a la primera làmina impermeable de polietilè (sota el formigó de pendents). La unió de la làmina de polietilè inferior i la de EPDM superior, garanteixen l’estanquitat de la càmera, i conserven constants tant les condicions d’humitat de la posidònia assecada, com les d’aïllament. Per tant, el bon funcionament del sistema depèn del perfecte segellat entre làmines.

DETALLS_REUSING_POSIDONIA