Projecte 14HPP Sant Ferran

Solucions bioclimàtiques i constructives
Per compensar la mida reduïda de les finestres de planta primera (120cm), es col·loca un lluernari en coberta de 3m d’amplada, amb doble orientació. A l’hivern, obrint les persianes orientades a sud i tancant els portellons a nord, s’obté un col·lector solar. A l’estiu, tancant les persianes, i obrint portellons i vidres, s’obté ventilació natural per succió. Les dimensions han estat calculades per assegurar la incidència de radiació directa el dia més desfavorable del solstici d’hivern.

Totes les vidrieres dels menjadors en PB es protegeixen del sol mitjançant porxos o pèrgoles amb parres i un canyís de bambú.

La resta de finestres es protegeixen amb persianes de fusta imputrescible de làrix. Per protegir-se del fred de l’hivern, unes disposen de portellons interiors de fusta, i les altres de vidres baix emissius U: 1,6.

S’han disposat xarxes blanques de pescar a la façana, per facilitar el creixement de les plantes enfiladisses que protegeixen els panys cecs dels murs, i redueixen la radiació solar en més d’un 90% en les zones on s’hagin desenvolupat.

La climatització passiva es recolza amb una caldera de biomassa centralitzada de 90kw de potència i un rendiment del 92%, que també produeix l’ACS. Cada habitatge disposa d’intercanviadors Termobox-M individuals.

Davall de les 7 terrasses en planta baixa s’han disposat aljubs d’aigua de pluja de 6m³ cada un, per regar de forma automatitzada les plantes sembrades amb funció bioclimàtica (11 arbres i 40 plantes enfiladisses).

Al pati central, s’ha situat una fito-depuradora d’aigües grises que neteja l’aigua procedent de les dutxes, per utilitzar-la als inodors. L’aljub, realitzat amb una volta de marès, té una capacitat de 17m³.