Projecte 14HPP Sant Ferran

Inserció urbana
Aprofitant que les dues façanes que donen al carrer gaudeixen de vents dominants procedents del mar (Embat), es divideix el volum edificat en dos blocs independents:

Un, orientat est-oest, amb façana al carrer Major, s’obre als vents dominants de llevant i conté vuit habitatges, 4 en planta baixa i 4 en planta pis. Els habitatges en planta baixa disposen d’un pati d’accés protegit per una tàpia de 2,5m d’alçada, equivalent a l’alçada d’una planta.

Aquests habitatges disposen d’un dormitori i un pati orientat a cada orientació: est i oest. Quatre arbres d’espècies locals (ullastres, savines, figueres, etc.) sembrats als jardins, formen part de la vegetació del carrer per a vianants.

L’altre, orientat nord-sud, amb façana al carrer Sant Ferran, conté sis habitatges, 3 en planta baixa i 3 en planta pis, i disposen d’un dormitori i un pati orientats a sud. Un porxo a nord amb una persiana de làmines verticals pintades de color blau formentera estableix el filtre visual durant l’estiu i permet ventilar. A l’hivern, quan l’illa és buida, les portes s’obren de bat a bat i l’estar gaudeix d’ambdues orientacions.

Tots els habitatges són passants, amb doble orientació i ventilació creuada.

L’accés a tots els habitatges es realitza directament des del carrer, i recupera la relació directa pròpia dels nuclis rurals, que evita l’aparició d’ascensors i espais i escales comunitàries. A més, tots tenen espais exteriors d’ús privat: els habitatges de PB disposen de jardí, i els de P1, de terrassa en coberta a la qual s’accedeix mitjançant una escala privada particular.

Els habitatges en planta primera disposen d’una terrassa que conté l’escala d’accés a coberta, que compleix així la normativa que prohibeix els badalots d’escala per sobre de l’alçada màxima. Aquest pati a cel obert es tanca cap al carrer amb una gelosia de làmines de fusta verticals pintades de blanc que reconstrueixen el pla de façana, tal com estableixen les ordenances particulars de la zona del casc antic. Dues persianes mòbils de 60cm d’amplada permeten vistes cap al carrer.