Participants

Beneficiari coordinador: IBAVI

L’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) és una entitat pública adscrita a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, i el seu objectiu és la promoció d’habitatge protegit. L’IBAVI té com a finalitat primordial la creació i el manteniment d’un parc immobiliari de protecció pública que sigui accessible i assequible per als ciutadans i ciutadanes d’aquesta comunitat autònoma.
Des de l’Institut Balear de l’Habitatge també es tramiten i gestionen les ajudes i subvencions públiques destinades a facilitar i millorar l’accés a l’habitatge dels residents d’aquesta comunitat.

Beneficiari associat: Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic

Aquesta Direcció General de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern dels Illes Balears, té com a funcions la coordinació d’actuacions en matèria de canvi climàtic, compliment dels compromisos de reducció d’emissió de gasos d’efecte hivernacle; seguiment de l’evolució del clima, informació i prediccions; elaboració, aprovació i coordinació dels plans i programes d’educació ambiental, inclosa la de la mar, així com les activitats formatives en els espais naturals protegits i de la mar; planificació, ordenació i gestió dels residus i els sòls contaminants; contaminació acústica, control de la contaminació atmosfèrica i qualitat de l’aire, laboratori de l’atmosfera, competències de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears en matèria de pedreres; auditories ambientals pel que fa a l’Agenda Local 21, ECOTUR i Sistema EMAS de gestió ambiental; intervencions ambientals en relació amb les aigües costaneres i abocaments al mar, execució de plans i acords nacionals i internacionals relatius a les competències de la Direcció General.