Introducció

Els edificis contaminen*.
Quan els construeixes, per la fabricació dels materials i la producció de runes.
I quan els utilitzes, per l’energia per viure-hi.
La nostra proposta consisteix en reduir un 50% la contaminació de la seva fabricació, un 50% la producció de residus d’obra, i un 75% l’energia per escalfar o refrigerar.
Per a això recuperarem tècniques i materials de l’arquitectura tradicional, i sistemes de baixa tecnologia, sense aparells sofisticats que s’espatllin.
No solament per qüestió ambiental. Si no perquè, de fet, es viu molt millor i costa gairebé el mateix.
I si això es repeteix de forma generalitzada, les ciutats seran més amables i agradables.

*A les Illes Balears, més que tot el transport junt (avions, cotxes, camions, vaixells, etc.)

Finançament del projecte LIFE Reusing Posidonia mitjançant fons europeus
L’IBAVI, en col·laboració amb la DG de Medi Natural, Educació ambiental i Canvi Climàtic, ha rebut una subvenció europea valorada en 754.012 € del programa LIFE+ 2012, per dur a terme la construcció i monitoratge del projecte de 14 habitatges de protecció pública a Sant Ferran, Formentera. Exemple que contribueix al desenvolupament de tecnologies, mètodes i instruments innovadors en l’àmbit de la conservació de la natura, el canvi climàtic, la política mediambiental i la informació i comunicació sobre qüestions mediambientals en tots els estats membres de la UE.

El projecte constitueix un prototip per reduir la vulnerabilitat dels entorns humans al canvi climàtic. Estableix mesures per reduir la producció de CO₂ en un 50% i, per tant, si tots els nous edificis es realitzassin d’aquesta manera, el sector de l’edificació i l’energia consumida per aquest deixarien de ser un factor important en l’augment de la temperatura global (Indústries de la Construcció: 17% emissions CO₂ a Espanya). L’experiència d’aquest projecte té un valor addicional per la UE ja que és directament aplicable a la regió de la Mediterrània.

També pretén ser un model de construcció eficient per assolir els objectius de l’estratègia Europa 20/20/20, que obliga totes les administracions públiques a que tots els seus edificis siguin de consum quasi zero a partir del 31 de desembre del 2018, el que es preveu es traduirà en que disposin, com a mínim, de Qualificació Energètica A.
Aquest edifici suposaria el primer exemple d’edifici plurifamiliar amb Qualificació Energètica A a les Illes Balears.

Destaca, a més, entre altres solucions constructives, l’ús de la Posidònia Oceànica seca com aïllament tèrmic i acústic, que promou així la utilització de la posidònia amb finalitats pràctiques, sempre que se’n faci un ús adequat i, a més, augmenta el seu interès social i la presència en mitjans de comunicació.

La reducció de CO₂ en la construcció contribueix directament i positivament en la protecció de la mateixa, a causa del perill a què estan sotmeses les praderies de posidònia. Segons el Consell Superior d’Investigacions Científiques -CSIC-, durant el SXXI, perdran el 90% de la seva densitat, en un procés que s’iniciaria en uns 40 anys, resultat d’una extinció funcional de l’espècie, amb un escenari moderadament optimista d’emissió de gasos d’efecte hivernacle.