Descripció i objectius

Aquest projecte LIFE+ per a la construcció i monitoratge d’un prototip consistent en 14 habitatges de protecció pública a Formentera, té com a objectiu demostrar la viabilitat de fer un edifici d’habitatges plurifamiliars capaç de reduir la petjada ecològica associada als següents percentatges:

50% Consum d’energia durant la seva FABRICACIÓ.
75% Consum d’energia durant la seva VIDA ÚTIL.
60% Consum d’AIGUA.
50% Producció de RESIDUS.

El principal aspecte innovador és la reducció del 50% de les emissions de CO₂ durant l’execució de les obres, per al que es proposa una selecció adequada de materials en la que prevalen aquells biosfèrics, recuperant tècniques pròpies de l’arquitectura vernacla, segons la següent jerarquia:

1 Residus o matèries primeres locals amb processos industrials insignificants.
2 Matèries primeres renovables, d’origen controlat.
3 Matèries reciclades o sotmeses a processos industrials insignificants, procedents d’altres àmbits.

Mitjançant aquest paradigma, deutor de “pensa global, actua local”, proposem un model d’arquitectura hiper-local, en què cada projecte esdevingui mapa de recursos del territori. Aquesta aproximació permet relacionar la qüestió ambiental amb la tradició cultural pròpia de cada regió, i assolir, no només la prevenció de l’escalfament global i una millora de la qualitat de l’aire, sinó també una recuperació de la qualitat paisatgística de les ciutats.

Aquesta promoció es va seleccionar com a Projecte Pilot amb el que comprovar i determinar el cost unitari real d’una promoció d’habitatges plurifamiliars que compleixi amb els requisits proposats per la Guia de Mesures Ambientals per a l’Edificació a les Illes Balears, desenvolupada pel mateix IBAVI en col·laboració amb Societat Orgànica Consultoria Ambiental SL.

L’aplicació estesa d’aquest model possibilitaria l’obertura de noves vies addicionals per assolir l’Estratègia Europa 2020.