Avanç de les obres de construcció de les 14 habitatges a Sant Ferran, Formentera
>Ja hem acabat les obres!

6 maig 2014
>Acta de Replanteig  i inici de les obres

7 maig 2014
>Visita a l’apilament de posidònia a la platja de Ca Marí i apilaments de palets al centre de transferència de Cap de Barbaria i instal•lacions de Ferrovial Agroman.

8 maig 2014
>Inici dels treballs de demolició,  assaigs de sòls i protecció de la savina existent.

12 maig 2014
>Inici dels treballs d’excavació i moviments de terres.

9 juny 2014
>Inici de l’abocament de la primera tongada de formigó de calç NHL-5 de la fonamentació (en total es realitzaran 3 tongades de 17cm).

7/8 De juliol 2014
>Recollida de 400m³ de posidònia oceànica de la platja de Ca Marí per part de l’Àrea de Medi Ambient del Consell de Formentera, i transport i apilament al centre de transferència de Cap de Barbaria.

Agost-setembre 2014
>Assecat i emmagatzematge de la posidònia oceànica.

Setembre-desembre 2014
>Finalització de les tasques de fonamentació de formigó de calç NHL-5.

Gener 2014
>Aixecament dels murets de bloc de formigó tipus italià o alemany (segons ubicació) armat amb varetes galvanitzades Murfor, com alternativa al mur de formigó in situ.

Febrer 2014
>Col•locació de les lloses prefabricades de formigó cel•lular tipus YTONG per a la realització del forjat sanitari.
>Aixecament dels primers murs de formigó cel•lular lleuger tipus YTONG. Apilament de tot el residu generat per ser utilitzat com a farciment lleuger entre forjats.
>Primers contactes amb els pescadors locals per a la recollida de les xarxes de pescar que es rebutgen a l’octubre. Les xarxes s’utilitzaran en façana com a suport de les plantes enfiladisses amb funció de protecció solar.

Març 2014
>Col•locació de les primeres bigues de fusta laminada.
>Els caps s’han embolicat amb cartró reutilitzat procedent d’embalatges, per permetre que els testers estiguin permanentment ventilats.
Es recorda que només s’han tractat amb biocida Corpol PF-3 les parts de la fusta inaccessibles (caps i testers contra murs) així com les zones humides (banys i cuines).
>Col•locació de la làmina impermeable PEAD en la fonamentació, com a alternativa al PVC o derivats bituminosos.
>Realització de les primeres proves de paviments de formigó de calç NHL-5 reutilitzant els àrids procedents de la pròpia excavació, de color terrós. S’han realitzat 8 mostres i s’ha assajat la resistència a flexió i la resistència a abrasió.

Abril 2014
>Finalització del sostre P1 dels primers habitatges.
>Finalització de les voltes de pedra de marès dels aljubs. S’ha seleccionat aquest sistema com a alternativa als armats de les estructures de formigó, ja que l’ambient humit els acaba perjudicant, perllongant així indefinidament la durabilitat de la construcció.
La pedra s’ha portat de Mallorca, de la pedrera de Cas Busso, ja que a Eivissa i Formentera ja no queden pedreres actives.
>S’aixequen les primeres divisòries entre parcel•les, realitzades amb bloc ceràmic H-16 cuit en “forn morú” alimentat amb biomassa, a la teulera Can Mascaró de Vilafranca. Cal recalcar que aquest tipus de forns només romanen a les Illes Balears, ja que a la Península la producció industrial va comportar la desaparició dels mateixos. Per tant, possiblement es tracta de les úniques fàbriques ceràmiques que funcionen 100% amb energies renovables a l’estat espanyol.

Maig 2014
2ª temporada d’assecat de posidònia oceànica!

Juny 2014
>La imatge de les barraques de les barques de Formentera ens recorda l’època en què la reutilització era l’ÚNICA via possible, i ens motiva novament a cercar residus no previstos.
>Iniciem el contacte amb la Fundació Deixalles.
>Descobrim taulons de nord vell procedents dels somiers abandonats que seran reutilitzats per a la realització de les persianes de lames verticals en planta baixa.
>Les portes corredisses de policarbonat aïllades amb posidònia a l’interior dels habitatges es substituiran per vidrieres de 2 fulles amb portelló de fusta, permetent a l’usuari disposar d’un tancament transparent o opac, segons la necessitat de cada moment.
>Totes les portes interiors opaques es substitueixen per portes massisses reutilitzades. Aquelles de mesura similar a la de projecte (72cm) es col•loquen batents. En cas de superar els 78cm, es col•loquen corredisses.

Juliol-agost 2014
>Acord amb la Fundació Deixalles per a la reutilització de fusteries de 2ª mà, en substitució de les noves definides en projecte, que seran utilitzades exclusivament en els interiors.
La Fundació Deixalles és una entitat sense ànim de lucre que té com objectiu fonamental la inserció socio-laboral de col•lectius vulnerables a través de la recuperació i reciclatge de residus i activitats ambientals en general.
>La Fundació ha cedit les fusteries a un preu especial, i l’IBAVI, mitjançant els recursos definits en la Campanya de Comunicació Projecte LIFE, es compromet difondre aquesta excepcional col•laboració, posant de manifest que aquesta reutilització proporciona els següents avantatges:
1. Aprofitament de fustes de primera qualitat (pi nord vell, pi oregon, etc.), en general d’edat superior a 50-70 anys, el que garanteix el creixement natural de l’arbre i un procés d’assecat inaccessible avui en dia, i per tant es converteixen en objectes únics i irrepetibles, constituint una via de gran riquesa per incorporar a l’arquitectura en general.
2. Reducció d’explotació de matèries primeres.
3. Reducció d’emissions de CO2 durant la fabricació de les fusteries.
4. Reducció de residus generats.
>Per a més informació, cliqueu a l’enllaç Fusteries de fusta (amb segell FSC, PEFC o reutilitzades).