Fase Projecte
S’estudiarà la possibilitat de reutilitzar fusteries de segona mà de la pròpia illa de Formentera, o de la Fundació Deixalles d’Eivissa, ja que presenten l’avantatge de no suposar cap contaminació derivada de la seva fabricació.
Es seleccionaran exclusivament aquelles que estiguin en bon estat de conservació i la fusta sigui de bona qualitat, la qual cosa s’aprecia per la distància entre els nusos (com més junts, millor és la fusta, ja que el creixement ha estat més lent). El principal avantatge d’utilitzar fusteries prèvies als anys 70 és que en general la fusta presenta un creixement natural, amb una proporció adequada de duramen i albumen, i el procés de tala i assecat es produí correctament.

Altres avantatges de l’ús de la fusta són els següents:

1. CONFORT: presenta una conductivitat tèrmica molt reduïda (entre 0,11 i 0,2W/mk), el que significa que és un bon aïllant. Especialment si es compara amb l’alumini (209,3-237) o l’acer (47-58).

2. SALUT: és transpirable, i no conté elements tòxics. S’ha d’evitar el tractament amb autoclau o pintures tòxiques.

3. CONTAMINACIÓ DERIVADA DE LA SEVA PRODUCCIÓ:

Materials
Alumini 0% reciclat
Alumini 20% reciclat
Fusta FSC
Fusta reutilitzada
MJ / kg
266,09
221,82
4,00
0,00
kgCO2 / kg
39,10
32,58
0,21
0,00

El tractament es realitzarà preferentment mitjançant lasur ecològic exempt de poliuretà, evitant esmalts i pintures. Es poden utilitzar esmalts ecològics amb Ecoetiqueta europea o segells tipus ARGE KDR, Der blau engel, o similar.

D’altra banda, un disseny correcte implica seleccionar una fusta adequada al seu ús. Per exteriors, es recomana utilitzar fusta FSC/PEFC de làrix o termotractada , o reutilitzar fusteries antigues. A més, és imprescindible col·locar qualque element de protecció per a la pluja (ràfec, porxo, etc.). Les persianes s’han de fixar sense marc, amb una separació mínima de 0,5 cm entre l’obra humida i la fusta.

Es recomana incloure a l’estat d’amidaments del Projecte d’Execució una clàusula indicant que durant l’execució de les obres la DF pot sol·licitar la substitució de les fusteries descrites per unes altres de segona mà, les quals hauran d’obtindre l’aprovació pertinent per part de la DF.

Fase Obra
S’ha comprovat que no hi ha disponibilitat de fusteries de segona mà ni al Centre de Transferència de Formentera ni a la Fundació Deixalles Eivissa.
Aprofitant que finalment el fuster triat per Ferrovial Agroman és de Mallorca, hem visitat els magatzems de Deixalles a Palma i Felanitx (ambdós a Mallorca), on hem trobat més de 50 portes i finestres a punt per ser utilitzades als habitatges.
Actualització del mapa de recursos del projecte.

Conclusions:
1. En el cas teòric de disposar de persianes i finestres antigues gratuïtes en bon estat de conservació (per exemple, en obres de rehabilitació), l’opció més favorable a nivell mediambiental, econòmic i de manteniment és “tunejar” les fusteries antigues col·locant nous vidres i rivets d’estanquitat.
2. En cas d’haver d’adquirir les antigues per a ús exterior, el cost de compra+”tuning” és excessiu. Com alternativa es recomana la fabricació de noves fusteries amb fusta de làrix, la qual ofereix la millor relació durabilitat-preu. Especialment a les finestres, a causa del coeficient de transmissió tèrmica U = 1.00, que requereix de vidres sota emissius.
3. Per a les fusteries interiors, sotmeses a un ús menys intensiu, es recomana utilitzar fusteries de segona mà, tal com s’ha optat en aquest projecte.

Es recorda que s’ha de fer una selecció de les fustes en bon estat, evitant les que presentin un elevat atac de corc o insectes xilòfags, ja que es pot estendre a la resta de l’habitatge.
Per a facilitar la incorporació de fusteries reutilitzades, s’adjunten les següents recomanacions:

4. Adaptar els buits a les fusteries abarateix el procés, per la qual cosa es recomana seleccionar les fusteries abans de realitzar els envans.
5. En cas que no sigui possible, és fàcil i barat ampliar una fusteria mitjançant un llistó(amplada o alçada), o retallar conservant els nervis.
6. Una porta corredissa no té perquè tenir la mesura del forat, pel que en última instància és adaptable a gairebé qualsevol buit de mida inferior. Qualsevol porta batent és susceptible de reutilitzar-se com corredissa.

 

Descarregar documents:

Estructura
Declaració de prestacions
Certificat PEFC

Fusteries
Fitxa tècnica BAUCENT Lasure Natural
Fitxa de dades de cola blanca en fred
Tractament protector de la fusta a porus obert
Fitxa tècnica del Alerce
Llicència d’ús de la marca PEFC 1
Llicència d’ús de la marca PEFC 2