Càlcul de les emissions incorporades de les solucions constructives            

Es realitzarà el càlcul de les emissions incorporades de CO₂ durant l’execució de les obres, com a indicador de la contaminació associada a la construcció d’un edifici.

Tal com s’indica en el Projecte, l’objectiu és reduir un 50% les emissions estàndard, segons el càlcul de la consultoria ambiental Societat Orgànica. La superfície edificada total de les 14 habitatges, de 1.114,52m², defineix el límit de les emissions en 334.356 KgCO₂.

S’utilitzarà com a referència de càlcul la base de dades BEDEC de l’ ITEC i els estudis propis desenvolupats per Societat Orgànica Consultoria Ambiental SL, amb data de 2010. Per a aquells materials no disponibles a la base de dades BEDEC es realitzaran els estudis necessaris, i es consultaran les bases de dades públiques i comercials d’Anàlisi de Cicle de Vida (com ELCD Ecoinvent, GaBi, etc.) així com Declaracions Ambientals de Producte i estudis sectorials d’Anàlisi de Cicle de Vida, amb l’objectiu d’obtenir el seu consum d’energia primària i el seu potencial d’escalfament global.

Link a la base de dades de l’ITEC

Descàrregues:

Comparatiu CO2
Emissions de CO2 dels materials en edifici convencional
Emissions de CO2 dels materials en el prototip Life Reusing Posidonia