El marès és una pedra de les Illes Balears, que s’extreu en blocs de 40x40x80cm, i resulta molt útil per a l’execució de murs i voltes. Les seves característiques depenen del seu origen, ja sigui calcarenita (grans d’arena cimentats amb el calci de les closques de mol·luscs ) o eolianita (arena sedimentada) i, per tant, cada pedrera té propietats molt diferenciades, amb resistències que poden variar entre 25 i 630Kg/cm².
Per això, és imprescindible seleccionar la pedrera adequada a l’ús requerit. Es recomana la publicació EL MARÉS, de Ramón Sánchez -Cuenca, on es descriuen les característiques (densitat, porositat, resistència, color, etc.) de les 20 pedreres en actiu a Mallorca. A Formentera, les pedreres ja s’han esgotat o deixat d’explotar.

En aquest projecte s’utilitzarà pedra de la pedrera de Cas Busso, qualitat 1a. S’adjunten les característiques segons el text citat:

- Color blanquinós, compacta, densa, sense gra, molt dura.
- Densitat aparent: 2,1g/cm³.
- Porositat oberta: 45,6% .
- Resistència a compressió: 557-627Kg/cm².
- Resistència impacte: 100-120cm.
- Absorció capil·lar: 4,1 %.
- Resistència a cristal·lització: >17 cicles.

La utilització de marès presenta els següents avantatges:
1 . No requereix tractament superficial. Ni acabat, ni guix, ni pintures, ni hidròfugs.
2 . No requereix manteniment. Millora amb el pas del temps amb l’aparició de la pàtina.
3 . Material transpirable que regula la humitat ambiental.
4 . Reducció del 80% d’emissions de CO₂ en comparació amb una façana de dues fulles de bloc de formigó, amb revestiment exterior monocapa i guix interior.

A nivell de sostenibilitat social, es mantenen o recuperen els oficis i la tradició constructiva de les Illes. Es recorda la possibilitat d’utilitzar estructures de volta de canó i arcs a preus econòmics.

L’extracció de la pedra, a diferència del que passa amb els àrids, no constitueix una agressió al territori. Ben al contrari, les pedreres resultants es converteixen en espais de gran interès, susceptibles de permetre usos molt diversos. De fet, caldria revisar el Pla Director Sectorial de Pedreres de les Illes Balears que, a data d’avui, només contempla la possibilitat de la restauració mitjançant l’emplenament amb material procedent d’excavació que, en molts casos, se substitueix il·legalment per runes i residus procedents de demolicions.